Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
(totaal 18)
Erkenning
Accreditatie conform RNVC eisen door Hobeon
Kosten
Kosten
€ 6.200,- of in termijnen

Het beroep

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.


Als RCCM doe je ook onderzoek naar oorzaken van verzuim in het bedrijf, de risico’s en kosten van ziekte verzuim en kan je verzuimbeleid ontwikkelen en implementeren. Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim (Crov)/ Case- en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

Andere opleidingen

Als je van de post HBO opleiding alleen het deel Casemanager Regie op Verzuim wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim.

Als je van de post HBO opleiding alleen het deel Case- en Caremanager wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Register Case- en Caremanager.

Wil je je specialiseren in inclusieve arbeid kijk dan bij post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
26 augustus 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
10 september 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
08 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
16 september 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).
De beroeps-accreditatie van de opleiding door Hobeon zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case en Caremanager komen volgende onderwerpen aan bod:

Casemanager Regie op Verzuim (Crov):

 • Oriëntatie op het beroep van casemanager
 • De arbeidsrechtelijke rechtspositie van werknemers
 • Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid
 • Flexibele arbeidsverhoudingen
 • Uitzendwezen, payrolling en detachering
 • Ontslagrecht
 • De re-integratieverplichtingen van de werkgever
 • Loondoorbetalingsplicht werkgever: duur, omvang, wanneer niet?
 • Begrip passende arbeid
 • Ontslagbescherming zieke werknemer
 • De poortwachtersrol van UWV en de loonsanctie
 • Ziektewet
 • Wia
 • Eigen risicodragen
 • Kennismaken met verzuimmodellen
 • Berekenen kosten verzuim
 • FML, CBBS, schattingsbesluit
 • Richtlijnen van de NVAB
 • Deskundigenoordeel
 • Houding- en bewegingsapparaat, zenuwstelsel, chronische pijn
 • Ademhalingsstelsel, hart & vaatstelsel, spijsverteringsstelsel
 • Psychische problematiek
 • Relatie technologische ontwikkelingen met flexibilisering van de arbeid
 • Privacy en arbeidsongeschiktheid
 • Social skills crov:
 • Inleiding gespreksvoering & coaching
 • Motiverende gespreksvoering & RET
 • Oplossingsgerichte werken & NLP
 • Mediation & Conflicthantering

Register Case- en Caremanager (RCCM)

 • Oriëntatie beroep RCCM
 • Medezeggenschap (WOR) en Wet cao m.b.t. ziekteverzuimbeleid
 • Medische informatie van arbeidsongeschikt personeel, (individueel of collectief)
 • Werken onder taakdelegatie (verlengde armconstructie)
 • De AVG en bescherming privacy en datalekken
 • Berekenen kosten van verzuim en schadelastbeperking en regresrecht
 • Loonkostensubsidies voor arbeidsongeschikten/ ouderen/wajongers/jeugd.
 • Bezwaar en beroepsprocedures
 • Hoe ga je om met instroom o.b.v. 36,5 % WGA?
 • Problematiek herbeoordeling WGA 80-100% naar IVA
 • Bepaling geschiktheid eigen werk
 • Wet Amber
 • No riskpolis
 • Berekenen premielasten eigenrisicodragerschap
 • De inclusieve arbeidsorganisatie
 • Missie, visie, waarden en strategie, alsmede hun onderlinge relatie
 • Diagnosemethodes ihkv gezondheidsbeleid
 • Gezondheidsbevorderende leefstijl.
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Analyse van de jaarcijfers van een bedrijf.
 • Social skills RCCM:
 • Zakelijk communicatie
 • Adviseren
 • Presenteren
 • Intervisie

Je krijgt ter afsluiting van elk van de twee onderdelen (Crov en RCCM) een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht van 50 uur.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim / Case en Caremanager (RCCM) ontvang je een gecombineerd diploma Case- en Caremanager en Casemanager Regie op Verzuim. Beide opleidingen zijn inmiddels voorzien van een positief advies vanuit Hobeon en zullen bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Casemanager regie op Verzuim (Crov) en Register Case en Caremanager (RCCM).


Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.200,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 560,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €400,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in